Algemene verkoopsvoorwaarden voor handelstransacties


1. Alle goederen en/of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de goederen en/of diensten onmiddellijk na ontvangst na te kijken op eventuele gebreken of tekortkomingen. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 10 werkdagen na de ontdekking ervan gemeld te worden.

2. De goederen en/of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld. Eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. Annulering van een bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 3 werkdagen na de bestelling, voor zover de bestelde goederen en/of diensten nog niet werden vervaardigd of afgewerkt en voor zover de annulatie schriftelijk door Monx bvba wordt bevestigd. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald, onverminderd bewijs van hogere schade door Monx bvba.

4. De standaard betalingstermijn bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeen gekomen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt een eerste, kosteloze herinnering verstuurd via e-mail. Indien aan deze herinnering geen gevolg wordt gegeven binnen de 14 kalenderdagen, kan zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met: 

  • een aanmaningskost van 20,00 voor facturen tot 150,00 EUR
  • een aanmaningskost van 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag voor facturen tussen 150,00 en 500,00 EUR
  • een aanmaningskost van 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag voor facturen boven de 500,00 EUR (met een maximum van 2000,00 EUR).

Eventuele andere openstaande facturen worden onmiddellijk opeisbaar.

5. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

6. Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

7. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van Hasselt gebracht.